عملیات حرارتی سختکاری

یکـی از روشهـای عملیـات حرارتـی، سـختکاری میباشـد. بـا این عملیات سـختی و اسـتحکام سایشـی و خسـتگی مـواد افزایـش می یابـد. ابزارهـای براده بـرداری و ابزارهایـی کـه نیـاز به تحمـل بارهای سایشـی را دارنـد توسـط این روش سـخت میشـوند.

استاندارد عملکرد کار عملیات حرارتی سختکاری

بـا اسـتفاده از کـوره عملیـات حرارتـی و دیگر تجهیزات، عملیات سـختکاری کامل براسـاس اسـتانداردها و دسـتورالعملهای مرتبـط صـورت میگیرد.

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی چیست و چگونه انجام میگیرد؟

در حالت کلی به گرم و سرد کردن فلزات در حالت جامد به منظور دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب را عملیات حرارتی میگویند. عملیات حرارتی در تمامی صنایع خودرو سازی، ماشین سازی، هوا و فضا، ریخته گری، شکل دادن، جوشکاری، متالورژی پودر و صنایع دفاعی و نظامی کاربرد دارد.

عملیات حرارتی

اهداف عملیات حرارتی:

به طور کلی اهداف مورد نظر از انجام عملیات حرارتی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1- افزایش سختی و استحکام
2- نرم شدن و قابلیت شکل پذیری
3- برگشت و یکنواخت کردن ساختار قطعات (حذف تغییرات ایجاد شده در ساخت یا شرایط کاری مثل جوشکاری، نورد، ماشینکاری و غیره)

روش های عملیات حرارتی:
روشهای مختلفی برای عملیات حرارتی به منظور اهداف خاص صورت میگیرد که در شکل نشان داده شده است .

روش های عملیات حرارتی

سخت کردن القایی

اصول این روش شبیه به سخت کردن شعله ای است، به این صورت که فقط سطح قطعه آستنیته شده و سپس سریع سرد میشود منتهی در این روش حرارت دادن سطح به کمک سیم پیچ هادی که از آن جریان متناوب با فرکانس زیاد (در محدوده 2تا 50کیلوهرتز) عبور میکند انجام می گیرد. ضخامت سخت شده بستگی به فرکانس جریان دارد. هر چه فرکانس جریان بیشتر باشد عمق نفوذ جریان و بنابراین ضخامت لایۀ سخت شده کمتر خواهد بود. در این روش قطعه در مجاورت سیم پیچ حامل جریان قرار گرفته و پس از چند ثانیه به درجه حرارت آستنیته میرسد و بلافاصله سریع سرد میشود. در این روش میتوان سختی 60 HRCرا در برخی از فولادها تا عمق ٣میلیمتر تولید کرد و به دلیل زمان کوتاهی که قطعه در درجه حرارت بحرانی بالایی قرار میگیرد، اکسیده شدن، دی کربوره شدن و یا رشد دانه ها ناچیز میباشد. مدت زمان حرارت دادن توسط جریانهای القایی با فرکانس بالا بسیار کوتاه و اغلب در حدود چند ثانیه میباشد. شکل نحوه گرم کردن چرخ دندهها توسط کویل به وسیله القا را نشان میدهد.

سخت کاری القایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    EnglishIran